• Procedurë e Hapur
  • Procedurë e Kufizuar
  • Procedurë me negocim
  • Shërbim Konsulence
  • Kërkesë për propozim
  • Kërkesë për propozime
  • Prokurim me vlerë të vogël