Procedurat për ankimim  
 Procedurat e apelimit – hap pas hapi

1.   Apeluesi. Operatori ekonomik ose Tenderuesi, si dhe çdo person që ka ose ka pasur interes në një procedurë prokurimi publik, koncesioni, ankandi dhe kur është dëmtuar ose rrezikohet të dëmtohet nga një vendim i autoritetit kontraktor, i marrë në kundërshtim me këtë ligj, mund ta kundërshtojë vendimin.

2.   Ankesa për procedurat e prokurimeve,ankandeve dhe koncensioneve/ppp (sipas ligjit nr 123/2013 Koncensionet dhe Parneritetin Publik Privat) i paraqitet,së pari, me shkrim, Autoritetit Kontraktor në fjalë brenda 7 ditëve që nga dita kur ankimuesi është vënë në dijeni ose duhet të ishte vënë në dijeni për shkeljen e pretenduar, sipas përcaktimeve përkatëse ligjore.

3.   Afatet kohore për paraqitjen e ankesës për prokurimet publike ankandet dhe koncensionet/ppp. Nëse Autoriteti Kontraktor nuk shqyrton ankesën brenda afatit kohor të përcaktuar në ligj, ose e refuzon atë, ankimuesi mund të paraqesë një ankesë me shkrim në Komisionin e Prokurimit Publik brenda 10 ditëve nga dita e nesërme e punës, pas përfundimit të afatit kohor të përcaktuar,për procedurat e prokurimit dhe koncensioneve/ppp si dhe brenda 7 ditëve për procedurat e ankandit ose në rast se ankesa nuk pranohet nga Autoriteti Kontraktor,që nga dita kur ankuesi është njoftuar nga Autoriteti Kontraktor. Një kopje me shkrim e ankesës i dërgohet edhe Autoritetit Kontraktor.
Ankesa për procedurat e koncensioneve I paraqitet KPP brenda 5 ditëve nga marrja e njoftimit të klasifikimit vetëm në rastet kur procedura koncensionare ka nisur të zhvillohet në bazë të ligjit nr.9663,datë 18.12.2006 “Për koncensionet”i ndryshuar


4.   Përmbajtja e ankesës. Ankesa në Komisionin e Prokurimit Publik bëhet me formularin përkatës, ku shënohen emri dhe adresa e ankuesit, referimi për procedurën konkrete, baza ligjore dhe përshkrimi i shkeljes, pretendimi i ankuesit për vendimin përfundimtar, shkallët e ankimit, shoqëruar me dokumentacionin përkatës dhe vendimin e Autoritetit Kontraktor. Elementet e mësipërme janë të domosdoshme për shqyrtimin e ankesës. Çdo ankesë në Komisionin e Prokurimit Publik bëhet kundrejt pagesës.  Ankimuesi është i detyruar t’i bashkëlidhë ankimimit dokumentin bankar që vërteton pagesën e tarifës përkatëse për ankesën.

5.   Pagesa për ankesa.Për shqyrtimin e ankesës së paraqitur pranë KPP-së,ankimuesi duhet të paguajë tarifat e përcaktuara ligjore, duke përmbushur në këtë mënyrë një nga elementët kryesorë të kushteve formale.Për proceduren e prokurimit duhet të paguajë një tarifë,sipas VKM-së nr.261 datë 17.03.2010,e cila është 0.5% e vlerës së fondit limit (pa TVSH);Për procedurat e koncensioneve/ppp duhet të paguajë një tarifë,sipas VKM-së nr 401,datë 13.05.2015,e cila është 10 % e vlerës së sigurimit të ofertës në rastet kur është kërkuar një sigurim oferte ose 0.2% e vlerës së parashikuar të kontratës koncensionare.Për procedurat e ankandeve duhet të paguajë një tarifë,sipas VKM-së nr.56,datë 19.01.2011 e cila është 0.5 % e vlerës fillestare të ankandit.Pagesa e tarifës I kthehet ankimuesit,si në prokurimet publike,ankandet,ashtu dhe në koncensionet/ppp kur në fund të procesit të ankimimit,ankesa e tij pranohet.Kur ankesa nuk pranohet të ardhurat e arkëtuara nga tarifa e ankimimit derdhen 100% në Buxhetin e Shtetit

6.   Procedurat e Autoritetit Kontraktues gjatë Ankimimit. Me marrjen e ankesës me shkrim, Komisioni i Prokurimit Publik duhet të sigurohet që autoriteti kontraktor e ka pezulluar procedurën e prokurimit, ankandit apo koncesionit deri kur, Komisioni i Prokurimit Publik udhëzon ndryshe Autoritetin Kontraktor.

7.   Vendimmarrja. Me marrjen e ankesës me shkrim të ankimuesit, Komisioni i Prokurimit Publik duhet të marrë vendim brenda afateve të përcaktuara ligjore për secilën prej procedurave,të prokurimeve,ankandeve dhe koncensioneve/ppp.Vendimet e KPP-së duhet të publikohen në faqen zyrtare të saj. Vendimet e KPP-së janë përfundimtar dhe të detyrueshme për autoritetet kontraktore.

8.   Kostot e procedurave. KPP-ja duhet të vendosi mbi kostot e procedurave apeluese, të përcaktojë se kush është përgjegjës për kostot e procedurave, kujt dhe brenda cilit afat kohor duhet të kryhen pagesat. Kërkesa për disbursimin e kostove të procedurave, duhet të jetë tëresisht e përfunduar, detajuar dhe të paraqitet përpara miratimit të vendimit.  

9.   Mbrojtja Ligjore. Palët kanë të drejtë, që kundër vendimit të Komisionit të Prokurimit Publik, të bëjnë padi për të  shqyrtuar mosmarrëveshjet administrative në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë,Tiranë. Shqyrtimi i këtij ankimi në gjykatë nuk pezullon procedurat e prokurimit publik, ankandeve dhe koncesioneve/ppp.