• Leje për pajisje për Hapsirat Reklamuese
 • Pajisje me leje për zhvillimin e aktiviteteve argëtuese, kulturore, manifeste politike etj.
 • Pajisje me leje për zhvillim panairi në hapsira publike.
 • Pajisje me leje për zënie hapsire publike nga  aktivitetet restorative/ recreative
 • Informim në lidhje me zhvillimin e pronës sipas PPV
 • Hartim  i PDV
 • Hartim gentplant ( i azhornuar) i pronës për leje zhvillimi dhe deklarime paraprake
 • Leje Zhvillimi
 • Leje Ndërtimi
 • Ndryshimi i aktivitetit / funksionoit
 • Rishikimi i kushteve të lejes së ndërtimit
 • Ndryshimi i subjektit zbatues
 • Konfirmimi i lejes se ndërtimit
 • Deklaratë për kryerje punimesh