Çdo koment apo rekomandim i marrë gjatë proçesit të konsultimit publik grumbullohen nga koordinatori i njoftimit dhe konsultimit publik të organit publik dhe pasqyrohet në proçes verbalin e takimit.

  • Shqyrtimi i komenteve dhe rekomandimeve kryhen nga organi publik përgjegjës për hartimin e projektaktit.
  • Organi përgjegjës apo përfshirës i problematikës, sygjerimit, etj së dhënë sinjalizohet me shkrim nga Koordinatori
  • Ky Organ vendos për pranimin ose refuzimin e rekomandimeve të marra nga palët e interesuara të konsultuara